Acupuncturist

Medische Acupunctuur

op ResearchGate

 

Organen zijn bezenuwd. Zij passen zich aan jouw levensomstandigheden aan. Soms treden er

klachten op die systematisch optreden. Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel kunnen we deze klachten

objectiveren door bv. medische beeldvorming. Dan kan klassieke geneeskunde kort en krachtig

optreden rond een specialistische diagnose. Ofwel zijn ze niet objectiveerbaar en blijft een

orgaandiagnose onduidelijk. Maar ook dan is er iets te doen. In huisartsgeneeskunde kunnen we niet

afwachten totdat klachten organisch worden.

Er is bezenuwing die organen aktiveert (orthosympaticus) om zich aan uitwendige noden aan te

passen (stress) en een bezenuwing die zorgt voor het opnemen van vocht en energie met onderhoud

en voeding van de weefsels (parasympaticus door de nervus vagus) (regeneratie). Beide takken

vormen het autonome- of neurovegetatieve zenuwstelsel. Zij vormen samen de sympatovagale

balans. Een onevenwicht tussen beide heet men dys-autonomie.

Klachten die moeilijk te duiden zijn, of niet-objectiveerbaar met technisch onderzoek, zijn

psychosomatisch. Kunnen psychologische problemen lichamelijke klachten verklaren?

Ja, natuurlijk, indien de neurovegetatieve balans uit evenwicht is.

 

Waarvoor dient acupunctuur?

Klassieke geneeskunde herstelt vlug en gericht onder geleide van technisch onderzoek die

objectiveerbaar moet zijn en leidt tot een orgaandiagnose. Acupunctuur streeft naar herstel van het

evenwicht onder geleide van een patroondiagnose waarin de meeste klachten terzelfdertijd

betrokken worden. Daarom noemt men deze kijk op geneeskunde: lichaam en geest in zijn geheel,

psychosomatisch of holistisch.

Naaldbehandeling, electrische prikkels, laser of massage vertonen een lokale werking, een regionale

reflexwerking op afstand en een algemene werking (relaxatie). De keuze van de punten richt zich op

een overlappen van hun gemeenschappelijke indikaties, dit zijn de aanwijzingen waarvoor elk punt

kan gebruikt worden. De behandeling richt zich op het geven van signalen waarmee het lichaam zelf

iets moet doen. Programma’s die te traag werken of niet meer reageren dienen geaktiveerd te

worden. Programma’s die teveel werken dienen het kalmer aan te doen. Dit noemt men

neuromodulatie. De bedoeling is een sympatovagale balans te herstellen tussen de orhto- en de

para-sympaticus, die alle weefsels bezenuwt (moduleert).

 

Acupunctuur kan aangewezen zijn wanneer:

-> Klachten systematisch optreden en chronisch worden

 Wanneer pijn of functioneel ongemak optreedt ondanks de voorgeschreven medikatiE (weerstandigheid) of telkens terugkomt tijdens het afbouwen ervan (herval)

 Wanneer vele klachten terzelfdertijd optreden (poly-symptomatisch) zodat een waslijst van

medikatie nodig is of nodig blijft (poly-medikatie).

Als je vragen hebt of acupuctuur bij jou kan helpen, dan telefoneer je:

+32 (0)50 310 320 soms ben ik niet onmiddellijk beschikbaar,

bv. tijdens een bloedafname,

dan telefoneer je een kwartiertje nadien terug.

 

Wordt acupunctuur terugbetaald?

Terugbetaling hangt af van het nomencaltuurnummer op het attest voor je mutualiteit.
 De raadpleging is terugbetaald.
 Bovenop deze raadpleging, betalen alle mutualiteiten 10 euro terug per beurt, voor 5 beurten per

jaar, per persoon.
 Alle mutualiteiten, behalve de CM
 Het onafhankelijk ziekenfonds (OZ) betaalt 10 beurten per jaar voor gans het gezin, maar alle

beurten kunnen ook opgebruikt worden door één persoon binnen dit gezin.

> Voor rechthebbenden op derdebetalingsregeling wordt eFac (elektronische facturatie via mutualiteit) toegepast. Je betaalt enkel het supplement.

 

Wat is ReseachGate?

ResearchGate is de naam van een website.

Het is vergelijkbaar met Linked In, Facebook of Twitter.

Elke onderzoeker kan een webpagina aanmaken om zijn onderzoeksprojecten wereldwijd voor te

stellen, zijn pubklikaties via internet kenbaar te maken, waarbij zowel het betroffen artikel als

gebruikte database(s) gedownload kunnen worden door andere onderzoekers.

Ik sta op ResearchGate:
 Sinds 1 januari 2014
 33 bijdragen in totaal
 Eerste 1000 downloads binnen de 8 maand
 Tweede 1000 downloads binnen de 14 maand
16 maal geciteerd

 

Wat is Heart Rate Variability (HRV)?

Heart Rate Variability is een statistische meetmethode op basis van de variabiliteit van het hartritme

(Heart Rate).

In rust, liggend, (supine rest) treedt er spontane variatie op in het hartritme door autonome

modulatie vanwege ortho- en parasympaticus (ONS, PNS), met inbegrip van stresshormonen in de

bloedbaan. Dit is variabiliteit en geeft de aanpassingscapaciteit weer (adaptability). Hoe hoger deze meetbare waarde is, hoe beter, hoe lager hoe slechter. Deze capaciteit is grotendeels aangeboren, kan door training, dieet of medikatie verbeteren, en is licht verschillend volgens geslacht. Deze capaciteit vermindert door gebrek aan lichaamsbeweging (training), leeftijd en voedingsdeficiënties.

HRV volgt verscheidene meetwaarden (parameters) die getalmatig weergegeven kunnen worden,

derhalve quantificeerbaar zijn. De berekening gebeurt op basis van een tijdsregistratie (EKG) op korte

termijn (vanaf 5 minuten) voor of na 24uurs Holtermonitoring.
 De meetwaarden kunnen gemeten in hun tijdsdimensie, zoals de hartslag zelf (HR) en de

standaarddeviatie (SD) van de normale hartslagen (NN) weergegeven door SDNN (stadard deviation

normal to normal beat).
 De meetwaarden kunnen gemeten worden in een frekwentiebereik. Fourier was de eerste om een

spectrum analyse voor te stellen, de Fast Fourier Transform (FFT).Nadien ontstond de autoregressie

methode (AR) en de niet-lineaire analysemethodes. Worden veel gevolgd: de hoge- (HF), lage- (LF)en

zeer lage frekwenties (VLF)en het totaal vermogen (TP).

 

Wat is een sympathovagale balans?

Het zou uitermate interessant zijn de sympatovagale balans tussen ortho- (ONS) en parasympaticus

(PNS) te kunnen weergeven (ONS/PNS). Dysautonomieën zouden dan meetbaar worden en getalmatig kunnen worden weergegeven (quantificeerbaar). De Task Force van de European society of cardiology and the North-American Society for pacing and electrophysiology stelde aanvankelijk voor dat de ratio LF/HF deze balans kon weergeven. Sinds Billman (2013) heeft men een strikte identificatie echter verlaten. De verhouding geeft in sommige pathologieën een voorspelbare waarde op zich, op voorwaard dat het totaal vermogen niet gedaald is. Men laat zich nu leiden door de fysiologische betekenis van de onderscheiden frekwenties op zich. High frequency (HF) staat voor korte termijn bloeddrukregeling en de hoge frekwentie (HF) staat voor hartslagfrekwentie. Dit is van belang voorde inschatting van comorbiditeit en mortaliteitsrisico.

 Het belang voor de acupunctuur lag in het feit dat de sympatovagale balans met de verhouding

LF/HF qua concept het dichtst de traditionele gedachtengang van Yang/Yin (on)evenwicht

benadert. Hierbij zou deze oude traditionele benadering een quantificeerbare grootheid gevonden

hebben.

Wat is een Tilt-test?

Tijdens een tilt-test wordt een persoon in rust, vanuit een liggende positie op een roteerbare tafel, in

een bijna rechtopstaande positie gebracht (60° à 70°) om orthostatische hypotensie te observeren bij

klachten over duizeligheid, syncope, posturale hypertensie etc.

De Tilt-test is een successtorry voor HRV. Men kan meten bij welke pathologieën HRV beantwoordt

aan een verwacht resultaat of juist niet. Alle HRV parameters worden significant verschillend na tilt in

vergelijking met supine rest bij asymptomatische patiënten. Sommige pathologieën tonen meetbare

verschillen na tilt, die nog niet duidelijk waren in rust.

 

Is het effect van acupunctuurbehandeling meetbaar met HRV?

In sommige pathologieën duidelijk wel, in sommige gevallen niet.

Pijn, een belangijke, zoniet de meest voorkomende klacht binnen de acupunctuurpraktijk, is met HRV

echter niet systematisch aantoonbaar.

Om verschillen te kunnen meten met HRV moet een pathologie, systematisch of inherent, een

cardiovasculaire weerslag vertonen. Dat is bij pijn niet altijd het geval.

Om de frekwenties uit elkaar te houden moet paced breathing worden toegepast (voor onderzoek).

Tijdens een tilt-test is bij het oprichten een paced breathing door de patiënt moeilijk vol te houden.

Volgen van het resultaat van een behandeling onder spontane ademhaling kan, maar dan moet de

ademhalingsfrekwentie boven de 10 BPM (breaths per minute) liggen (0,17 Hz), zoniet verstoort de

respiratoire sinusaritmie (rsa) de kortetermijnfrekwenties.